Linker beredskapsplan

0 beredskapsplan

Beredskapsplan

1 Operasjon og ledelse

Skjema for loggføring
Varslingsskjema 110 sentraler
Varslingsskjema 110 sentraler veiledning
Varslingdiagram ved akutt forurensing
Samarbeidsavtale IUA Oslofjord
Funksjon Operasjon
Prinsippskisse stabsrom
Funksjon innsatsleder
Funksjon aksjonsleder
Beredskapsstyre aksjonsledelse andre ressurser
Avtale sivilforsvar og IUA

2 Logistikk

Avtale om leie av båt
Mal arbeidsavtale frivillige
Sambandsplan
Skjema for rekvisisjon
Håndbok disponering av forurenset masse
Retningslinjer for leie av småbater
Utstyrspakker lokal regional sentral
Utstyr ved etablering av stab
Sivilforsvaret som ressurs
Ressursoversikt IUA region 4
Prisliste for utleie av statlig oljevernutstyr
Oversikt over avfallsgrupper
Funksjon logistikk
Avtale HV

3 Plan

Innsatsplan IUA
Funksjon planlegging og miljø
Håndbok disponering av forurenset masse
Retningslinjer for prioritering av innsats i sårbare områder
Skjema for bruk av dispergeringsmidler

4 HMS

Skjema uønsket hendelse
HMS håndbok kystverket
Funksjon sikkerhetskoordinator

5 Informasjon

Pressemelding mal
Pressekonferanse sjekkliste
Presse og media veiledning
Funksjon informasjon

6 Økonomi

Prosjektregnskap mal
Prognose mal
Funksjon økonomi
Kontoplan for akutt forurensing

7 Risikovurdering

ROS analyse

8 Samlemappe

Revisjonsskjema
Sjekkliste for mottak gjennomføring avslutning av innsats
Organisasjonskart
Kompetanseplan 2013
Grensesnitt mellom IUA og kommune
ELS
Administativ veileder for kommuner og IUA