Nyttig info

Beredskapsplan IUA Region 4
Beredskapsplanen er et beslutningsverktøy for det Interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA) – Region 4, og skal sikre at tiltak iverksettes når en forurensningssituasjon
inntreffer.

Beredskapsplan

Kart
Kystverkets kartløsning for arbeid med hendelser med akutt forurensning.

Kystinfo beredskap

Veiledere

Skjemaer
I den administrative veilederen fra Kystverket finner du en rekke nyttige skjemaer som vedlegg:

Vedlegg A – Retningslinjer for leie av småbåter
Vedlegg B – Standardkontrakt for leie av småbåter
Vedlegg C – Standardkontrakt for leie av fartøy uten mannskap
Vedlegg D – Rater for utleie av statlig beredskapsmateriell (2019) 
Vedlegg E – Instruks for utrangering, kassasjon og avhending av materiell og fast eiendom som tilhører staten
Vedlegg F – Prognosemal for påløpte kostnader
Vedlegg G – Mal for prosjektregnskap
Vedlegg H – Revisjon, eksempel på engasjementsbrev
Vedlegg I –  Eksempel på rapport av faktisk resultat av kontrollhandlinger 
Vedlegg J – Økonomi, hurtigveileder i akuttfasen
Vedlegg K – Mal for sluttrapport