Om IUA

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land og vassdrag.

Utslipp av farlige og miljøskadelige stoffer må begrenses, også ved ulykker. Kommunene har derfor plikt til å ha beredskap klar ved tilfeller av akutt forurensing, etter Forurensningsloven kap. 6. De interkommunale utvalgene mot akutt forurensning ivaretar kommunenes beredskapsplikt ved å lage planverk og opprettholde, sammen med lokale brann- og redningsvesen, beredskapen ved ulykker og uhell med miljøskadelige stoffer.

Ved alle hendelser er det den som forvolder skaden og den enkelte kommune som har ansvaret. IUA kan opprette en stab til hjelp for disse ved større hendelser.

Organisering
Den kommunale beredskapen er organisert i 32 beredskapsregioner som dekker alle landets kommuner. Hver region ledes av et interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA). I utvalget sitter vanligvis havnesjef, brannsjef, politimester, Fylkesmannens miljøvernavdeling og representant fra beredskapspliktig industri. Utvalget er ansvarlig for driften av beredskapen og vil også lede aksjoner mot akutt forurensning innen regionen.

IUA Region 4
IUA Region 4 kalles også IUA Buskerud, og består av kommuner fra tidligere Buskerud fylke.

Kommunene som samarbeider i vår IUA-region er:
Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker og Ål.

Drammensregionens brannvesen er vertsbrannvesen og sekretariat for IUA Region 4.

Legg igjen en kommentar