Om IUA

IUA i Buskerud, Sande (fram til 1.1. 2020) og Svelvik

”Den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning” (IUA) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø, land og vassdrag.

IUA ivaretar kommunenes beredskapsplikt etter forurensningsloven kapittel 6.

IUA vaktsystem baserer seg på at meldinger om akutt forurensning normalt varsles på brannvesenets alarmtelefon 110.

Organisering og finansering

Den kommunale beredskapen er organisert i 34 beredskapsregioner som dekker alle landets kommuner. Hver region ledes av et interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA). I utvalget sitter vanligvis havnesjef, brannsjef, politimester, Fylkesmannens miljøvernavdeling og representant fra beredskapspliktig industri. Utvalget er ansvarlig for driften av beredskapen og vil også lede aksjoner mot akutt forurensning innen regionen.

Alle kommunene i Buskerud, og Sande (fram til 1.1. 2020) og Svelvik i Vestfold samarbeider om et Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning. Utvalget finansieres ved at hver kommune betaler kroner 3,50 per innbygger hvert år. Drammensregionenes brannvesen fungerer som sekretariat for IUA i Buskerud, Sande og Svelvik.

IUAs oppgaver

IUA lager planverk og opprettholder, sammen med lokale brann- og redningsvesen, beredskapen ved ulykker og uhell med miljøskadelige stoffer. Utslipp av farlige og miljøskadelige stoffer må begrenses, også ved ulykker. Ved alle hendelser er det den som forvolder skaden og den enkelte kommune som har ansvaret. IUA kan opprette en stab til hjelp for disse ved større hendelser.

Les mer om beredskap mot akutt forurensning på Kystverkets hjemmesider.

Kart

Marin RessursDatabase

Marin Ressurs DataBase (MRDB®) er en GIS-basert database over miljøressurser i kystnære og marine områder langs Norges kyst som er sårbare for oljeforurensning.

(05.02.2010)

Fylkesmannens kart

Her er lenken til kartinnsynsløsningen til Fylkesmannen i Buskerud og Fylkesmannen i Telemark.

 

(19.01.2010)

Kystinfo – Kystverkets kartløsning

(26.11.2009)

 

Klif og Kystverket har utarbeidet veiledere for akutt forurensning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Klima- og forurensningsdirektoratet og Kystverket har gitt ut veileder om Enhetlig ledelsessystem (ELS). Veilederen med elektroniske vedlegg finnes på DSBs nettside.

Klima og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) har en generell veileder, «Kommunal beredskap mot akutt forurensning. En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene» TA-1565/1998.

Kystverket har utarbeidet en administrativ veileder, «Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA». Veilederen er fra 2009, og er revidert og oppdatert med vedlegg senere.Veilederen finnes på Kystverkets nettsider.

Kystverket har også lagd en veileder for mediehåndtering og kommunikasjon.

Klima- og forurensningsdirektoratet har også to veiledere for utarbeidelse av beredskapskart, en for land og en for sjø. Det er videre utarbeidet en brukerveiledning for MOB-land.

Modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser ved akutte forurensninger på land (MOB-Land)

Modell for identifikasjon og prioritering av miljøressurser i marint miljø (MOB-Sjø)

 

Skjemaer fra kystverket (vedlegg til administrativ veileder)

Oppdaterte skjemaer finnes på Kystverkets nettside.

Vedlegg til kapittel 6 – Logistikk

Vedlegg A – Retningslinjer for leie av småbåter

Vedlegg B – Standardkontrakt for leie av småbåter

Vedlegg C – Standardkontrakt for leie av fartøy med mannskap

Vedlegg D – Prisliste for utleie av statlig oljevernutstyr

Vedlegg E – Instruks for utrangering, kassasjon og avhending av materiell og fast eiendom som tilhører staten

 

Vedlegg til kapittel 7 – Økonomi

Vedlegg F – Prognose – mal

Vedlegg G – Prosjektregnskap – mal

Vedlegg H – Revisjon – standard engasjementbrev for et oppdrag som består i å utføre avtalte kontrollhandlinger

Vedlegg I – Revisjon – rapport av faktisk resultat av kontrollhandlinger vedrørende aksjonsregnskapet

Vedlegg J – Hurtigveileder – økonomi under akuttfasen

 

Vedlegg til kapittel 8 – Dokumentasjon og arkivering

Vedlegg K – Mal for sluttrapport

(19.01.2010 Oppdatert: 22.03.2013)

 

LENKER

Lenker til brannvesen i IUA Buskerud

(14.01.2010)

Kommuner i IUA Buskerud, Sande og Svelvik

Se nederst på forsiden.

 

Andre deltakere i IUA

Fylkesmannen i Buskerudmiljøvernavdelingen
Politiet
Drammen havn
Sivilforsvaret

 

Legg igjen en kommentar